Witamy na Twojej nowej stronie!

Na wstępie chcę zaznaczyć, że CV  przedstawiane jest tematycznie, niechronologicznie gdyż  ze względu na obszerny materiał pełne CV wymaga czasu, ponieważ obejmuje okres z dziesięciu lat, i z tych powodów CV zostaje podzielone na rozdziały.
 
W niniejszej sprawie nie bez znaczenia jest stan, że kompletnym materiałem dowodowym w sprawie mego CV dysponuje Europejski Trybunał Praw Człowieka, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Prezydent USA, CIA, Pentagon i media, głównie The New York Time i Times. 
 
Dla wyjaśnienia, wysyłając skargi z mojej poczty wysyłam z moim prawdziwym nazwiskiem, Szczodrowski jednakże otrzymujący otrzymują z fikcyjnym, Kowalski. Ja tego nie robię, więc zakładam, że dla zatajenia moich danych robi to wywiad. 
 
 
 
                                                      MOJE PRAWDZIWE CV 
                                                               ROZDZIAŁ I
 
 
 
W okresie rozpoczęcia wojny USA z Irakiem istniał silnie ukryty spisek przeciwko USA, który zakładam był widzialny nie tylko mojej osobie lecz również innym. Jednakże nikt nie podjął działań zapobiegawczych z obawy o własne i rodzin dobro, mowa jest o życiu, gdyż podjęcie obalenia spisku równało się z wystawieniem na bezpośredni atak ze strony terrorystów. Spisek był silnie sponsorowany i wspierany przez kraje muzułmańskie, i każdy usiłujący obalić spisek zostałby wkryty przez wywiad państw muzułmańskich, które zawiadomiłby członków al-Kaidy.
Dla zrozumienia, obalenie spisku wymagało podjęcia działań otwarto inwazyjnych na spiskowców, i przez akt ten należy rozumieć skierowanie otwartej skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, z wnioskiem przekazania jej Radzie Bezpieczeństwa ONZ, wraz z wnioskiem o wprowadzenie wszelkich embarg, z uwzględnieniem precedensowego odebrania statusu państwa bezpiecznego państwom spiskującym.
Zgodnie z wymogami Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności każda skarga animowa nie podlega rozpatrzeniu.
W praktyce oznacza to ujawnienie danych osobowych osoby składającej skargę, z miejscem jej pobytu (dokładny adres).
 
W dniu 08.06.2012 r. dokonałem z Piotrem Wutkowskim zaskarżenia systemu polityczno-religijnego muzułmanów, który nawołuje do ustanowienia systemu totalitarnego na całym świecie.
Skarga przed Międzynarodowym Trybunałem stawia system polityczno-religijny muzułmanów jako system totalitarny niemogącym istnieć w krajach o statusie państw bezpiecznych.
Materiał dowodowy to skarga z dnia 08.06.2012 r. oraz następujące po niej kroki, dostępne w mediach.
 
Treść skargi: 
 


Od: Mariusz Kowalski  <miotijo@yahoo.pl>
Do: "comments@whitehouse.gov" <comments@whitehouse.gov> 
Wysłane: 9:54 poniedziałek, 2012-6-11
Temat: Mariusz Szczodrowski 


Mariusz Szczodrowski                                                       Barcelona dnia 08.06 2012r.
Piotr Wutkowski
 
 
 
 

 
 
                               Nasz status został określony w Art.172 Kodeksu Karnego jako działanie.

Art. 172.
"Kto przeszkadza działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5."
 


                               DO  EUROPEJSKIEGO  TRYBUNAŁU  PRAW  CZŁOWIEKA
 
 
                   Wnosimy o przekazanie niniejszej sprawy Radzie Bezpieczeństwa


 
 


                                                           UZASADNIENIENaruszono Art.2, Art.8 ust.2, Art.9 ust.2 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, ale w sposób obejmujący państwa, w których religia islamu jest zalegalizowana, i w związku z tym musianoby dokonać zaskarżenia wszytkich tych państw.  Dodatkowo nie bez znaczenia jest naruszenie Art.3, Art.4, Art.6, Art.9, Art.13,Art.14,Art.15, Art.19, Art.29, Art.36  Konwencji o Prawach Dziecka.
 
 

 
 
                                                           UZASADNIENIE


W niniejszej sprawie dodatkowo wyłania się stan członkostwa państw islamskich oraz innych, w których religia islamska jest zalegalizowana w Organizacji Narodów Zjednoczonych, która za wymóg członkostwa w Niej stawia:
 
"Członkiem ONZ, wg artykułu 4. Karty NZ może być "każde państwo miłujące pokój, które przyjęło zobowiązania zawarte w Karcie" i - zdaniem ONZ - "jest w stanie je wypełniać". Zgromadzenia Ogólnego podjętej na wniosek Rady Bezpieczeństwa".

Istotnym dla niniejszej sprawy jest fakt, że ustawodawstwo jasno wyraża swoje stanowisko roli państwa i religii, i w niniejszej sprawie posłużyliśmy się polskim ustawodawstwem, które ma odbicie w innych państwach.
W Ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (Dz.U. 1989 Nr 29 poz. 155) państwo jasno w ustawodastwie stawia swój stosunek wobec religii. I tak w Artykułach jak niżej stanowisko jest następujące:

Art.3 ust.2 w/w Ustawy:

"2. Korzystanie z wolności sumienia i wyznania nie może prowadzić do uchylania
się od wykonywania obowiązków publicznych nałożonych przez ustawy."

Art.8. w/w Ustawy:

"Kościoły i inne związki wyznaniowe w Polsce działają w konstytucyjnych ramach
ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej; ich sytuację prawną i majątkową regulują
przepisy rangi ustawowej."

Art.9. ust.2. ptk.1. w/w Ustawy:

"2. Gwarancjami wolności sumienia i wyznania w stosunkach państwa z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są:
1) oddzielenie kościołów i innych związków wyznaniowych od państwa;(...)."

Art.16. ust.1. w/w Ustawy:

"1. Państwo współdziała z kościołami i innymi związkami wyznaniowymi w
zachowaniu pokoju, kształtowaniu warunków rozwoju kraju oraz zwalczaniu
patologii społecznych."

Art.27. w/w Ustawy:

"1. Działalność kościołów i innych związków wyznaniowych nie może naruszać
przepisów ogólnie obowiązujących ustaw chroniących bezpieczeństwo
publiczne, porządek, zdrowie lub moralność publiczną, władzę rodzicielską albo
podstawowe prawa i wolności innych osób.
2. Korzystanie przez kościoły i inne związki wyznaniowe ze swobody działania
odbywa się zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami, chyba że ustawy
stanowią inaczej."

Art.36a. w/w Ustawy:

"1. Organ rejestrowy lub prokurator może wystąpić do sądu okręgowego o
stwierdzenie niezgodności działania kościoła lub innego związku wyznaniowego
z przepisami prawa, o których mowa w art. 27 ust. 1, lub ze statutem, o którym
mowa w art. 32.
2. W razie stwierdzenia prawomocnym wyrokiem sądu, że działalność kościoła lub
innego związku wyznaniowego rażąco narusza prawo lub postanowienia statutu,
organ rejestrowy wykreśli z rejestru ten kościół lub inny związek wyznaniowy."

Przechodząc do kolejnej części właściwym jest wskazać na telewizyjną retransmisję w sprawie wierzeń i stanowiska islamu, na którą za zgodą władz państwa z udziałem dzieci propagowano brak poszanowania do Niezbywalnych Praw. Prowadzący program swoim zachowaniem wykazywał zadowolenie ze stanowisk uczestniczących w programie, którego przebieg miał nastepujący charakter:
Retransmisja z muzułmańskiego programu telewizyjnego:
 
Mam syna. Przygotowuję go do męczeństwa, własnego lub mojego. Mówię mu, że Allah stworzył wielki raj, w którym są rzeczy, jakich oko nie widziało i ucho nie słyszało. Rzeczy, których człowiek sobie nawet nie wyobraża. Pyta mnie: “Jeśli przeprowadzę akcję i wysadzę się, czy Allah da mi samochód, strzelbę, zabawki?” A ja mu odpowiadam: dostaniesz wszystko, o co poprosisz.
-Czy naprawdę rozmawiasz w ten sposób z synem?
-Tak, naprawdę.
-Teraz weźmy mikrofon, będziemy zadawać pytanie: Co odpowiedzieć dziecku, które pyta: Gdzie jest mój ojciec, mama?-po tym, jak jedno lub oboje przeprowadzili męczeńską akcję?
Odpowiem krótko: kiedy Said zginął męczeńską śmiercią powiedzieliśmy, że jest męczennikiem. Nie myślcie, że ci, którzy giną w imię Allaha są martwi, ponieważ żyją, dzięki swemu Bogu. ---Przekonaliśmy dzieci, kiedy pokazywali to w telewizji, chyba na kanale Abu Dhabi, albo gdzie indziej. Powiedzieliśmy im: “Chcemy poświecić czwórkę naszych dzieci.” A najmniejsze, piąte zapytało: “A czemu ja nie mogę?”  Chcę być męczenikiem w imię Allaha i zabić Żydów i niewiernych, którzy czczą innych bogów poza Allahem i jego prorokiem i wyznają religię, na które Allah nie pozwolił, i o których nie wspomniano w Koranie.
 -Mam 12 lat i znam Koran na pamięć, niech Allah was chroni i uczyni z was bojowników dzihadu na chwałę Allaha.
Z całą pewnością dopuściły państwa  aby w środowisku muzułmanskim dochodziło do naruszeń Konwencji o Prawach Dziecka w Artykułach, w ich części jak niżej:

 
Artykuł 3
1. We wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych przez publiczne lub prywatne
instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą  nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.
2. Państwa-Strony działają na rzecz zapewnienia dziecku ochrony i opieki w takim stopniu, w jakim jest
to niezbędne dla jego dobra, biorąc pod uwagę prawa i obowiązki jego rodziców, opiekunów prawnych lub innych osób prawnie za nie odpowiedzialnych, i w tym celu będą podejmowały wszelkie właściwe kroki ustawodawcze oraz administracyjne.

Artykuł 4
Państwa-Strony podejmą wszelkie właściwe działania ustawodawczo-administracyjne oraz inne dla realizacji praw uznanych w niniejszej konwencji. Odnośnie do praw ekonomicznych, socjalnych orazkulturalnych Państwa-Strony będą podejmowały takie działania przy maksymalnym wykorzystaniu środków będących w ich dyspozycji oraz - gdy okaże się to konieczne - w ramach współpracy międzynarodowej.
 
Arttykul 6
1. Państwa-Strony uznają, że każde dziecko ma niezbywalne prawo do życia.
2. Państwa-Strony zapewnią, w możliwie maksymalnym zakresie, warunki życia i rozwoju dziecka.

Artykuł 9
1. Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zostało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, gdy kompetentne władze, podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie z obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może być konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze strony rodziców, gdy każde z rodziców mieszka oddzielnie, a należy podjąć decyzję odnośnie do miejsca pobytu lub zamieszkania dziecka.

Artykuł 13
(...)
2. Wykonywanie tego prawa może podlegać pewnym ograniczeniom, lecz tylko takim, które są przewidziane przez prawo i które są konieczne:
a) dla poszanowania praw lub reputacji innych osób albo
b) do ochrony bezpieczeństwa narodowego lub porządku publicznego, bądź zdrowia albo moralności społecznej.
 
Artykuł 14
(...)
3. Swoboda wyrażania wyznawanej religii lub przekonań może podlegać tylko takim ograniczeniom, które są przewidziane prawem i są konieczne do ochrony bezpieczeństwa narodowego i porządku publicznego, zdrowia lub moralności społecznej bądź podstawowych praw i wolności innych osób.

Artykuł 15
(...)
2. Na wykonywanie tych praw nie mogą być nakładane jakiekolwiek ograniczenia, z wyjątkiem tych,
które są zgodne z prawem i które są konieczne w społeczeństwie demokratycznym do zapewnienia
interesów bezpieczeństwa narodowego, porządku publicznego, ochrony zdrowia bądź moralności społecznej lub ochrony praw i wolności innych osób.

Artykuł 19
1. Państwa-Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie ustawodawczej,
administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony dziecka przed wszelkimi formami
przemocy fizycznej bądź psychicznej, krzywdy lub zaniedbania bądź złego traktowania lub wyzysku,
w tym wykorzystywania w celach seksualnych, dzieci pozostających pod opieką rodzica(ów), opiekuna(ów) prawnego(ych) lub innej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem.
(...).

Artykuł 29
1. Państwa-Strony są zgodnie, że nauka dziecka będzie ukierunkowana na:
(...)
b) rozwijanie w dziecku szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód oraz dla zasad zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych;
c) (...), jak i dla innych kultur;
d) przygotowanie dziecka do odpowiedniego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu zrozumienia, pokoju, tolerancji, równości płci oraz przyjaźni pomiędy wszystkimi narodami, grupami etnicznymi, narodowymi i religijnymi oraz osobami rdzennego pochodzenia;
e) rozwijanie w dziecku poszanowania środowiska naturalnego.
2. Żadne postanowienie niniejszego artykułu lub artykułu 28 nie może być interpretowane w sposób naruszający wolność osób fizycznych lub ciał zbiorowych do zakładania i prowadzenia instytucji oświatowych, z zastrzeżeniem przestrzegania zasad wyrażonych w ustępie 1 niniejszego artykułu oraz wymogów, aby kształcenie w tego typu instytucjach odpowiadało minimalnym standardom, które określi dane państwo.

Artykuł 36
Państwa-Strony będą bronić dziecko przed wszelkimi innymi formami wyzysku, w jakimkolwiek aspekcie naruszającymi dobro dziecka.
 
W religii muzułmańskiej przez przywódców religijnych dochodzi do stanu nawoływania zbywania Niezbywalnych Praw, czego dowodem jest rejestracja nabożeństwa, które miało następujący przebieg: 

Piątkowe nabożeństwo, Meczet Abd Al-Qader Al-Kilian Bagdad, Irak, Piątek 14, 2003:
Radzę wam Ameryko, Brytanio, i wam, o których Allah mówił: Gniew Allaha spadnie na was, Żydzi synowie małp i świń! Nie ma takiego konfliktu na ziemi którego nie spowodowalibyście. Gdziekolwiek rozniecili ogień konfliktu, Allah go ugasil! Niech Allah ugasza wasze światła i ognie! Ale my, my jesteśmy ludźmi, których Allah wybrał, chciał i
uczynił nas silnymi aby urwać wam głowy, które wznosily się w aktach tyranii i agorancji! My będziemy tymi, którzy je urwą, jesli taka jest wola Allaha!
Dowiedzą się – nie chcę wymieniać stąd nazwisk. Amerykanie i ich prezydent, Brytyjczycy i ich sojusznicy i Syjoniści – zepsute potomstwo tego świata! Allahu Akbar! Jeśli Allah nam pozwoli, o, narodzie Mahometa, nawet kamień będzie mówił: Oh, Mahomecie chowa się zą mną Żyd! Choć i obetnij mu ręce! Obetnij mu głowę! Dla Allaha obetnijmy ją! O Żydzi, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dżihad w imię Allaha! Dżihad w imię Allaha! Dżihad w imię Allaha! Zwycięstwo dla Allaha! Zwycięstwo dla Allaha! Allahu Akbar! Wierzący muzułmanie zatriumfują! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wierzący muzułmanie zatriumfują!

Niniejszą sprawę dodatkowo uświadamia posiłkowe odniesienie do prawa karnego, oraz świerzo historycznych doniesień, o których zaledwie my wiemy, a co dopiero wywiad.  Zgodnie z wykładnią Polskiego Kodeksu Karnego (liberalnego) sprawa wygląda następująco.
Związek religijno-polityczny islamski wyczerpuje znamiona dokonanych przestępstw, które mają status powtarzających przestępstw:

Art. 258.
§ 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 
                                                                   w związku z

Art. 117.
§ 1. Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 3. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
 
                                                                   w związku z

Art. 118.
§ 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej należącym, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 
                                                                  w związku z

Art. 118a.
§ 1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzają-cych się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:
1.        dopuszcza się zabójstwa,
2.        powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka,
3.        stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez pozbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej, które są obliczone na ich wyniszczenie,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, ka-rze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzają-cych się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:
1.        powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w tym sta-nie,
2.        pozbawia osobę wolności na czas przekraczający 7 dni lub ze szczególnym udręczeniem,
3.        stosuje tortury lub poddaje osobę okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu,
4.        dopuszcza się zgwałcenia albo stosując przemoc, groźbę bezprawną lub podstęp w inny sposób narusza wolność seksualną osoby,
5.        stosując przemoc lub groźbę bezprawną powoduje zajście przez kobietę w ciążę w zamiarze wpłynięcia na skład etniczny grupy ludności lub dokonania innych poważnych naruszeń prawa międzynarodowego,
6.        pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji dotyczących tej osoby lub miejsca jej pobytu lub przekazuje nieprawdziwe informacje doty-czące tej osoby lub miejsca jej pobytu, w zamiarze pozbawienia takiej osoby ochrony prawnej przez dłuższy okres,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
§ 3. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzają-cych się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:
1.        naruszając prawo międzynarodowe zmusza osoby do zmiany ich zgodnego z prawem miejsca zamieszkania,
2.        dopuszcza się poważnego prześladowania grupy ludności z powodów uzna-nych za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w szczególności politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, powodując pozbawienie praw podstawowych,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 
 
                                                                    w związku z

Art. 119.
§ 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej lub z powodu jej bezwyznaniowości, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
                                                                   w związku z

Art. 120.
Kto stosuje środek masowej zagłady zakazany przez prawo międzynarodowe, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
                                                                  w związku z
Art. 121.
§ 1. Kto, wbrew zakazom prawa międzynarodowego lub przepisom ustawy, wytwarza, gromadzi, nabywa, zbywa, przechowuje, przewozi lub przesyła środki masowej zagłady lub środki walki bądź prowadzi badania mające na celu wytwarzanie lub stosowanie takich środków, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
 
 
                                                                   w związku z

Art. 123.
§ 1. Kto, naruszając prawo międzynarodowe, dopuszcza się zabójstwa wobec:
1.        osób, które składając broń lub nie dysponując środkami obrony poddały się,
2.        rannych, chorych, rozbitków, personelu medycznego lub osób duchownych,
3.        jeńców wojennych,
4.        ludności cywilnej obszaru okupowanego, zajętego lub na którym toczą się działania zbrojne, albo innych osób korzystających w czasie działań zbrojnych z ochrony międzynarodowej,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto, naruszając prawo międzynarodowe, powoduje u osób wymienionych w § 1 ciężki uszczerbek na zdrowiu, poddaje te osoby torturom, okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu, dokonuje na nich, nawet za ich zgodą, eksperymentów poznawczych, używa ich do ochraniania swoją obecnością określonego terenu lub obiektu przed działaniami zbrojnymi albo własnych oddziałów lub zatrzymuje jako zakładników, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
 
 
 
                                                                  w związku z

Art.126a

Kto publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 118, 118a, 119 § 1, art. 120–125 lub publicznie pochwala popełnienie czynu określonego w tych przepisach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
 
 
 
                                                                  w związku z
 
Art. 127.
§ 1. Kto, mając na celu pozbawienie niepodległości, oderwanie części obszaru lub zmianę przemocą konstytucyjnego ustroju (...), podejmuje w porozumieniu z innymi osobami działalność zmierzającą bezpośrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 
 
                                                                  w związku z

Art. 140.
 
§ 1. Kto, w celu osłabienia mocy obronnej Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się gwałtownego zamachu na jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, niszczy lub uszkadza obiekt albo urządzenie o znaczeniu obronnym, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
(...).
 
 
 
                                                                  w związku z

<Art. 148.>
<§ 1. Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.>
<§ 2. Kto zabija człowieka:>
1.        ze szczególnym okrucieństwem,
2.        w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem,
3.        w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie,
4.        z użyciem materiałów wybuchowych,
<podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.>
<§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego.>
 
 
 
 
                                                                   w związku z

Art. 151.
Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
 
 
 
 
                                                                    w związku z
 
Art. 156.
§ 1. Kto powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci:
1.        pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodzenia,
2.        innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub długotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psychicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształcenia ciała,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
(...).
 
 
                                                                    w związku z

Art. 171.
§ 1. Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1.
§ 3. Tej samej karze podlega, kto przedmioty określone w § 1 odstępuje osobie nieuprawnionej.
 
 
 
 
                                                                    w związku z

Art. 256.
§ 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.
(...).
 
 
 
                                                                    w związku z

Art. 173.
§ 1. Kto sprowadza katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym zagrażającą życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 4. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 
 
 
                                                                    w związku z

Art.174.

§ 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
 
 
 
                                                                   w związku z
 
Art.175.

Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w art. 173 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
 
 
 
                                                                   w związku z

Art.189.

§ 1. Kto pozbawia człowieka wolności, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności, o którym mowa w § 1 lub 2, łączyło się ze szczególnym udręczeniem, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
 
 
                                                                  w związku z

Art.195.

§ 1. Kto złośliwie przeszkadza publicznemu wykonywaniu aktu religijnego kościoła lub innego związku wyznaniowego o uregulowanej sytuacji prawnej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, uroczystościom lub obrzędom żałobnym.
 
 
                                                                   w związku z

Art.196.

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
 
 
 
                                                                    w związku z

Art.163.

§ 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albomieniu w wielkich rozmiarach, mające postać:
1.        pożaru,
2.        zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu,
3.        eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, duszących lub parzących,
4.        gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej lub wyzwolenia promieniowania jonizującego,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
(...).
 
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 
                                     
                                                                    w związku z

Art.165a.

Kto gromadzi, przekazuje lub oferuje środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości w celu sfinansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
 
 
 
                                                                    w związku z
 
Art.166.

§ 1. Kto, stosując podstęp albo gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu, przejmuje kontrolę nad statkiem wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
(...).
 
§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 2 jest śmierć człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wolności.
 
 
                                                                    w związku z

Art. 170.
Kto uzbraja lub przysposabia statek morski przeznaczony do dokonania na morzu rabunku lub na takim statku przyjmuje służbę, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Niżej przedstawiono cyrtaty z filmu: "Islam: O czym Zachód powinien wiedzieć."
Film jest dostępny w internecie na portalu "Youtube", ze scieszką dostępu: http://www.youtube.com/watch?v=rhUE2tg9igg  

Sprawa niniejsza jest oparta o opinie ekspertów i pominięto wypowiedzi oraz opinie co najwyżej dyletanckie, skupiając uwagę na stanie rzeczywistym, a nie jak komuś się wydaje lub ma takie odczucia.
 
Istotnym dla niniejszej sprawy jest, że eksperci w niniejszej sprawie wydają opinię podniesionego tematu ograniczając materiał dowodowy dla potrzeb filmu, jednakże dla podrzeb całkowitego  zrozumienia właściwym jest aby eksperci Ci dla potrzeb Trybunału wystąpili jako biegli sądowi w celu dokonania pełnego uzasadnienia.

Ekspertami tymi są:
 
1. Bat Ye´or.  
2. Serge Trifkovic.
3. Robert Spencer.
4. Walid Shoebat.
5. Abdullah Al-Araby.

Tresc filmu ""Islam: O czym Zachód powinien wiedzieć.":

Prezydent USA:
Żadna religia nie pozwala na mordowanie niewinnych ludzi, kobiet i dzieci. Nasze działania były wymierzone przeciwko fanatykom i zabójcom, którzy mordowali pod płaszczykiem praworządności, profanując w ten sposób wspaniałą religię, w której imieniu rzekomo działają.

Serge Trifkovic:  
Tendencja zachodnich polityków do zaprzeczania związkom ortodyksyjnego islamu z terroryzmem i przemocą jest podzielona na uniwersytach i w mediach. Zarówno w Europie Zach. Jak i w USA członkowie elit mają tendencję do twierdzenia, że islam jest jakiś tajemniczy, autentyczny islam jest pokojowy i tolerancyjny, a muzułmanów skłonnych do przemocy nazywają niereprezentatywnym ułamkiem. Cóż, byłbym wdzięczny, gdyby mogli w takim razie wytłumaczyć ciagłą przemoc, począwszy od najwcześniejszych dni Islamu, najwczesniejszych dni proroka i jego bezpośrednich następców, poprzez 13 wieków spisanej historii.

Robert Spencer:
Dziś, naprawdę palącym pytaniem dla świata jest:  Czy islam rzeczywiście zezwala na przemoc, która w jego jest używana na całym świecie? Jeżeli chcemy być uczciwi, jedyną odpowiedzią  na to jest:- TAK.  Islamskie źródła i teksty, zaczynając od Koranu ale na nim nie kończąc, islamskie teksty, islamska tradycja, teología, islamskie prawo, oraz interpretacje Koranu i sama historia islamu – wszystko to świadczy o fakcie, że jego teología i prawo zezwalają na przemoc w stosunku do niewinnych.

Bat Ye´or:  
Żródłem tego, jest pragnienie muzłmanów, aby narzucić całemu światu jedyną religię, jedyną prawdziwą religię, którą jest islam. Stłumienie wszystkich religii i zaprowadzenia panowania Allaha na całym świecie. Jest to religijny obowiązek całej społeczności. Obowiązek, który powinni wypełnić, gdyż powinnością każdego muzułmanina jest wypelnienie rozkazów Allaha. A to właśnie  jest pragnienie Allaha, które wyraził w objawionym Koranie.

Abdullah Al-Araby:   
Terroryści, którzy chcą krzywdzić  innych ludzi, stosują się do nauk prawdziwego islamu, który był  praktykowany przez Mahometa i jego zwoleników we wczesnej fazie islamu.

Robert Spencer:  
W teologii islamskiej prorok   Mahomet jest przedstawiony jako al-kamil – czyli człowiek doskonały. Jest idealnym wzorem par excellance do naśladowania. Im bardziej muzułmanin upodobni się do tego ideału , tym lepiej. Tak więc do dziś, w świecie islamskim przykład Mahometa jest postrzegany jako najlepszy model ludzkich zachowań.

Walid Shoebat:   
Mahomet, prorok islamu, wygnał  wszystkich , Żydów z Arabii Saudyjskiej. W owym czasie zamieszkiwały ją trzy plemiona:
Banu Nadir,  Banu Qurayza i Banu Qaynuqa.
Z dumą uczyliśmy się w szkole o tym, jak Mahomet kazał  ściąć głowy Żydom z Banu Quanza, a kobiety wziąć jako nałożnice. Każdy chłopiec,  mający już włosy łonowe był zabijany. Cała populacja  Żydów została wygnana lub ścięta. Historia  Kinana al-Rabi jest dobrze znanym i udokumentowanym faktem z historii islamu. Był on torturowany z  rozkazu samego proroka. Wydłubano mu oczy, przypalano go aby wydobyć z niego zeznania, gdzie Żydzi schowali swoje dobra.  Jest to opisane w Hadisach. Zainspirowało to nas, Palestyńczyków, do dżihadu przeciwko Żydom w Palestynie.

Robert Spencer:   
Kolejny przereżający przykład złego wpływu wzorca Mahometa na świat islamski, dał lider radykalnych muzułmanów w Egipcie, który niedawno napisał, że nie wierzy, aby ścinanie głów w Iraku spotkało się z protestami muzułmanów. Czyż nie wiedzą, że prorok Mahomet osobiście ściął od 600 do 900 mężczyzn z żydowskiego plemienia Qurayza, po tym jak ich pokonał? Czyż nie rozumieją, że jeżeli prorok tak uczynił, jest to właściwe działanie? A Mudżahedini w Iraku, którzy ścinali ludziom głowy podążali za przykładem proroka? Widzimy więc, że prorok Mahomet osobiście uczestniczył w wielu bitwach i najazdach, rzeczywiście dopuścił się ścięcia wielu ludzi, rozkazał zabicie kilku swoich politycznych przeciwników i generalnie zachowywał się jak typowy, VII-wieczny, watażka. Problem w tym, że kiedy przełożymy takie zachowania na kontekst XXI wieku, otrzymamy terroryzm. Koran zajmuje pozycje, nieporównywalną do niczego, co znamy z zachodniej cywilizacji. Jest postrzegany przez muzułmanów i tradycyjną islamską teologię, jako podyktowany co do słowa przez Boga-Allaha prorokowi Mahometowi poprzez anioła Gabriela. Tak więc, każde słowo Koranu jest słowem samego Boga, każde słowo Koranu, o ile nie jest unieważnione poprzez inny rozdział, jest zawsze obowiązujące i nie może być kwestionowane, zreformowane, czy zmienione. Oznacza to, że pokojowi muzułmanie, muszą w całości odrzucić dosłowność Koranu. Jeżeli tak robią, są bardzo odlegli od tego, co jest postrzegane jako konwencjonalny, tradycyjny islam. Odrzucają podstawowe założenia islamu, mówiąc, że Koran jest ksiegą podyktowaną przez Boga, idealna kopia idealnej ksiegi-matki, która istnieje od zawsze wraz z Allahem w niebiosach.

Koran Sura 98, wers 6:
Zaprawdę ci, spośród ludzi Księgi (Żydzi i chrześcijanie), którzy nie uwierzą w Islam, i bałwochwalcy (wyznające inne religie), będą w ogniu piekielnym przebywać na wieki. Oni są najgorsi ze stworzeń! Koran jest poprostu zbiorem bezpośrednich poleceń, relacji, opisu czasem bardzo zniekształconych opisów, judaizmu i chrześcijaństwa. Ponieważ natura tych poleceń jest normatywna, drugim najważniejszym żródłem islamskiego prawa i systemu władzy jest historia proroka, Hadisy.

Robert Spencer:    
Hadisy są absolutnie niezbędne aby zrozumieć sens Koranu. W Koranie Allah zwraca się  do Mohameta, rozmawiają o wydarzeniach z jego życia, ale brakuje szczegułów wydażen. Trzeba więc przeczytać Hadisy, relacje z życia proroka, by zrozumieć, o czym jest mowa w Koranie i dlaczego. Hadisy to wiele tomów historii o życiu proroka. Różne szkoły muzułmańskie, począwszy od VIII wieku, czyli dość długo po śmierci proroka w 632 roku, rozpoczęły zbieranie tych opowieści i próbowały oddzielić prawdziwe od nieprawdziwych. W islamie Hadisy są pod względem ważności na drugim miejscu po Koranie. Książki te są kluczowe dla islamu, bo wyjaśniają, o czym mówi Koran, i jak muzułmanie powinni stosować się do nauki w obecnych czasach.

Tom 4, Ksiega 52, Hadis nr 53:
Prorok powiedział: Nikt, kto umrze i spotka dobro Allaha (w zaświatach) nie będzie chciał wrócić  na ten świat, nawet gdyby cały świat był mu dany: wszystko co w nim jest…poza męczennikiem, który widząc wyższośćmęczeństwa, będzie chciał powrócić, by ponownie być zabitym (dla sprawy Allaha). Prorok powiedział: Każda próba (walki) dla sprawy Allaha jest lepsza, niż cały ten świat i wszystko co w nim jest.

Serge Trifkovic:  
Ponieważ w Islamie nie ma pojęcia naturalnego poczucia moralności, trzeba sięgać do Koranu lub Hadisów, aby wiedzieć co jest dozwolone, a co nie.
 
Robert Spencer:    
W tych księgach Mahomet jasno instruuje muzułmanów: ich obowiązkiem jest walczyć z niewiernymi, nawrócić ich na  islam, lub uczynić z nich dhimmi-poddanych drugiej kategorii…a jesli odmówią obu tych możliwości, należy prowadzić z nimi wojnę.

Koran 9:29:
Zwalczajcie tych, którzy nie wierzą w Allaha i w Dzień Ostatni, który nie zakazują tego co zakazał Allah i Jego Posłaniec, i walczcie przeciw ludziom Księgi (Żydzi I chrześcijanie), którzy nie poddają się religii prawdy-dopóki nie zapłacą daniny, nie zgodzą się wam ulec i nie będa waszymi poddanymi.

Walid Shoebat:   
Koran dzieli się na dwie części: Jedna nazywa się “makkiah”, do jej napisania Mahomet został natchniony w Mekkce. Druga nazywa się“medaniah”, do jej napisania prorok został natchniony w Medynie. W części napisanej w Mekkce jest wiele pokojowych wersetów. W  tym czasie Mahomet żył ze społecznością Żydów i chrześcijan w pokoju i harmonii. Przy niektórych wersetach w modlitwie, muzułmanie nawet zwracali się w kierunku Jeruzalem! Można tam znaleść elementy lączące Żydów i chrześcijan z wiarąmuzułmańską.

Serge Trifkovic: 
Faktycznie, w Koranie są wersety, które można nazwać pokojowymi i tolerancyjnymi, zwłaszcza zakaz przymuszania do religii. Praktycznie  wszystkie  pochodzą z okresu, gdy Mahomet zaczynał swoją karierę proroka w Mekkce, gdzie nie miał władzy i dopiero zaczynał pozyskiwaćzwolenników.

Abdullah Al-Araby:   
Miał  wtedy wielu wrogów. Tylko kilku jego krewnych i przyjaciół akceptowało tę religię. Objawnienia pochodzące z tego okresu są więc bardzo pokojowe.

Serge Trifkovic:  
Cóż bardzo bogaty, bardzo potężny i bardzo nietolerancyjny.  I wiele z tych  pokojowych wersetów zostało odwołanych.

Robert Spencer:    
W Koranie, 2:106, Allah mówi: Jesli odwołam jakiś wers, dam wam lepszy.

Koran 2:106:
Kiedy znoszę wers (objawnienie), albo skasuję go na zapomnienie, przynoszę lepszy od niego lub jemu podobny. Czyż nie wiesz, ze Allah jest nad kazdą rzeczą wszechwładny?
 
Robert Spencer:    
Jest to podstawa, fundament koranicznej doktryny “naskh”, czyli unieważnienia. Dotyczy ona przypadków, kiedy w Koranie  znajdują  sie wersy, które są ze sobą sprzeczne. Zgodnie z obietnicą Allaha wersy, które zostały objawione pózniej, są lepsze i unieważniają wcześniejsze.
 
Walid Shoebat:   
Od tego mometu rozpoczęła się przemoc. Trzeba było wybrać, między wersami pokojowymi, a nakłaniającymi do przemocy. Zdecydowano, że pokojowe wersy są unieważnione.
 
Serge Trifkovic:  
Dla nie-muzułmanów jest to zadziwiające i trudne do zaakceptowania, że Bóg mógł zmienić zdanie i wydać inny nakaz w 614 roku: Koran 2:256: “Nie ma przymusu w religii”, a potem w roku 627, zupełnie inny: “Zabijcie niewiernych gdziekolwiek ich znajdziecie… Ale jesli przyjmą pismo…to puście ich wolno”. Ale to właśnie miało miejsce w islamie…

Robert Spencer:    
Musimy zrozumieć, że rozdziały Koranu nie są ułożone chronologicznie, ale od najkrutszego do najdłuzszego.

Serge Trifkovic:  
Tak więc wersy tolerancyjne są też w pożniejszych rozdziałach księgi i wersy nietolerancyjne, nawołujące do przemocy i podporządkowania niewiernych. I jesli zachodzi jakakolwiek sprzeczność pomiędzy dwoma nakazami obowiązuje ten, który został wydany póżniej w Medynie. Natomiast wcześniejszy, wydany w Mekkce jest nieważny.

Walid Shoebat:   
Pokojowe wersety zostały anulowane poprzez wersy takie jak “wersy miecza”.
 
Robert Spencer:    
Według tradycyjnej islamskiej teologii 9-ta sura Koranu jest ostatnią objawioną prorokowi. I jest jednyna, która nie zaczyna sie od: “W imie Allaha Milosiernego i Litosciwego”. Niektórzy tłumaczą to tym, że nie ma tam ani jednego słowa miłosiernego czy litosciwego. Jest to ostatnie słowo Koranu na temat dżihadu i tego, jak muzułmanin powinien postępować w stosunku do niewiernych. W tym własnie rozdziale są sławne “wersety miecza”.

Walid Shoebat:   
O czym mówią “wersety miecza”? Jest zupełnie jasne: “Kiedy skończą sięmiesiące, zabijajcie ludzi Księgi gdziekolwiek ich spotkacie. Oblegajcie ich. Czatujcie na nich. Zastawiajcie na nich pułapki. Zabijajcie ich, gdziekolwiek ich spotkacie”. Nawróciłem się na chrześcijaństwo. Mahomet jasno powiedział, że w ostatnich dniach wielu porzuci wiarę. “Zabijajcie ich, kiedy ich ujżycie, gdziekolwiek ich spotkacie.” I tu właśnie pojawia się pytanie, na które Zachód musi odpowiedzieć:  właściwie czego nie rozumiecie w “zabijajcie”…?

Robert Spencer:    
Islam i islamska cywilizacja są wyjatkowe w swoim podejściu do niewierzących. Islam jest jedyną religią, której teologia i prawo, popierają przemoc w stosunku do niewiernych. Na świecie są muzułmanie, którzy są pokojowi, umiarkowani w poglądach, i żyją w harmonii ze swoimi sąsiadami, i wcale nie mają zamiaru w żaden sposób z nimi walczyć. Ale faktem jest, że w świetle islamskich tekstów ich pokojowość nie ma żadnego usprawiedliwienia. Są pokojowi, bo nie wiedzą jak, wg islamu, ma sięzachować muzułmanin wobec niewiernych, albo świadomie odrzucili ten element islamu. Istnieją pokojowi muzułmanie, ale nie ma czegoś takiego jak pokojowy islam.  Idea, że islam jest religią pokoju, jest paradoksalnie głoszona przez najbardziej radykalnych muzułman. Said Qutb-islamski terrorysta z Egiptu, którego pisma są dziś czczone przez terrorystów pisał i podkreślał, że islam jest religią pokoju.  Kiedy je przeczytamy, staje się jasne, co miał na myśli: Celem islamu jest hegemonia islamskiego prawa naświecie. Dlatego Islam jest “religią pokoju."

Walid Shoebat:         
Problem w tym, iż  pokojowi muzułmanie nie rozumieją nakazu prawa islamskiego. Jeśli przyjrzymy się interpretacji tych wersów na uniwersytecie Al-Azhar, w szkołach islamskiego szariatu w Jeruzalem, Jordanie, Syrii, Damaszku, wszędzie na Śr. Wschodzie, prawoznawstwo islamskie stanowczo twierdzi, że “wersy miecza” unieważniły wszystkie wersy pokojowe. A co mówią “wersy miecza”? Kiedy miną święte miesiące, zabijajcie niewiernych, gdziekolwiek ich znajdziecie; chwytajcie ich i oblegajcie przygotowujcie na nich wszelkie zasadzki! Ale jeśli będą żałować,i dawać jałmużnę, puście ich wolno. Zaprawdę, Allah jest przebaczający, litościwy! “Zabijajcie ich, kiedy ich ujrzycie, gdziekolwiek ich spotkacie.” To nie jest żadna przenośnia. To jest dosłownie “zabijajcie”. To jest mord, którego dokonał Zarkawi przed kamerami. To są liczne, które widzicie w Ramallah. To wymordowanie ponad miliona Sudańczyków, obcinanie dłoni i stóp z przeciwnych stron. I tu pojawia się dylemat: pokojowe wersety, nawet te cytowane przez Busha…brzmią: “Ktokolwiek zabije człowieka bez przyczyny, albo by szerzyć zepsucie na ziemi, czyni jakby zabijał cały świat.” Te same wersy możemy znaleźć w tradycji żydowsko-biblijnej, ale większość ludzi Zachodu nie przeczytała wersetów, które są zaraz po nich, a są one bardzo jasne: “ale tym, którzy szerzą zepsucie na ziemi, obetnijcie stopy i dłonie po przeciwnych stronach i ukrzyżujcie ich”…dosłownie. Widzieliśmy, jak właśnie to działo się w Afganistanie. Widzieliśmy jak działo się to w Sudanie:olbrzymia ilość ukrzyżowanych i zabitych, ścięte głowy, obcięte kończyny, publiczne egzekucje. Tam naprawdę chcą, aby islam odrodził się taki, jaki był kiedyś. Dlatego nazywają to fundamentalizmem.

Koran 5:33
“Zapłata dla tych, którzy zwalczają  Allaha i Jego Posłańca i chcą szerzyć zepsucie na ziemi, będzie to, iż będą zabici lub ukrzyżowani, albo też obetnie im się ręce i nogi na przemianlegle, albo też zostaną wypędzeni z kraju. Oni doznają hańby na tym świecie, i straszna kara na nich czeka w życiu ostatecznym."
 
Prorok obciął dłonie i stopy mężczyznom z plemienia Uraina i nie przyżegał ich krwawiących kończyn, aż nie umarli.

Abdullah Al-Araby:  
Nie ma jasnych kryteriów zbawienia, nie ma pewności, co trzeba zrobić, aby pójść do nieba. Jakkolwiek, są pewne rzeczy, które są pomocne. Np. Jeśli muzułmanin zginie w czasie działania zwiazanego z dżihadem, powinien pojść do raju.

Walid Shoebat:          
Według islamu, męczęńska śmierć zapewnia zbawienie, zgodnie ze słowami Koranu: “Nie myśl, że ci, którzy umierają dla sprawy Allaha w dżihadzie są martwi, bo oni żyją.” Tak więc to zapewnia zbawienie.

Robert Spencer:   
Za współczesnymi samobójczymi zamachami kryje się pewna kalkulacja. Wielu obronców muzułmanów powie, że islam zabrania samobójstwa. Jest to zupełnie nieuczciwe. W islamskim świecie obrońcy samobójczych zamachów zawsze zaczynają się od słów: “To nie jest samobójstwo”.  Celem  tej osoby nie jest zabicie siebie. Jej celem jest zabicie innych,  celem jest dżihad. Jeśli w tym procesie zabija siebie, była to nieunikniona konsekwencja tych działańi będą wynagrodzeni jako męczennicy w raju.

Serge Trifkovic:  
Koran mówi jasno o nagrodzie czekającej w niebie na dżihadistę, który zginie walcząc dla Allaha. Ma zagwarantowany natychmiastowy raj,  a muzułmański raj jest skrajnie zmysłowy. Jest pełen hurys, czarnookich piękności, które oczekują na męczennika, a nagroda, ktorą od nich otrzymuje, jest wybitnie nieodpowiednia dla nieletniej widowni.
 
Robert Spencer:   
Koran  nie gwarantuje raju nikomu, oprócz tych, którzy zabijają i zostanązabici w imię Allaha.

Koran 9:111
“Zaprawdę,  Bóg kupił u wiernych ich dusze i ich majątki, w zamian za co otrzymają Raj. Oni walczą w sprawie  Allaha, więc zabijają i są zabijani. Radujcie się więc z handlu, jaki z Nim zrobiliście! To  jest osiągnięcie wielkie!”

Robert Spencer:   
Innymi słowy: raj mają zagwarantowany ludzie, którzy giną wtedy, kiedy sami zabijają w celu ustanowienia hegemonii Allaha i islamskiego prawa naświecie.

Abdullah Al-Araby:   
Dżihad i islam mogą być duchowe lub fizyczne. Duchowy dżihad to staranie się, by być lepszym muzułmaninem. Jest też fizyczna strona dżihadu, której nie można oddzielić od islamu.

Walid Shoebat:          
Dżihad  w islamie oznacza walkę. “Walka” to dosłowne  znaczenie tego słowa. Zachód nie zdaje sobie sprawy, że w zbiorze historii  z życia Mahometa, jest ponad 100 hadisów dotyczących dżihadu. Jeśli się im przyjrzymy,  każdy z nich mówi o mieczu, wojnie i działaniach militarnych. Na koniec wyprawy dżihadu mówi: “Teraz oddam się  dżihadowi, który jest wewnetrzną walką.” Rozmawiałem o tym z islamistą, który prosił : “Powiedz Zachodowi, że dżihad oznacza wewnętrzną walkę”. Odparłem: “Masz rację,to właśnie znaczy. Dzihad oznacza wewnętrzną walkę, tak samo jak Main Kampf. Main Kampf znaczy “moja walka”. W ten sposób islamiści postrzegają dzihad.

Serge Trifkovic:       
Jest to bardzo niebezpieczny element islamskich nauk, bo natychmiastowo nagradzane męczeństwo jest bardzo atrakcyjną perspektywą. Kiedy Hamas przeprowadzi  tzw. Męczęńską akcję, z wieżyczek meczetów jest ogłaszana  nie śmierć, ale wesele męczennika z hurysą. Z góry zakładają, że zamiast opłakiwać zakończenie jego fizycznego życia, jego rodzice powinni cieszyćsię i świętować, bo ich syn nie tylko jest w niebie, ale jest tam witany przez zmysłowe piękności.

Walid Shoebat:          
Słowo szahid oznacza “świadek”, świadczyć, że nie ma Boga oprócz Allaha, a Mahomet jest jego wysłannikiem. Jeśli umierasz aby to poświadczyć, umierasz  jako  szahid. Jesteś świadkiem, męczennikiem, a męczennik osiąga chwałę. Twoja  rodzina  będzie cię sławić po śmierci. Aby zostaćmuzułmanskim fundamentalistą  na  Śr. Wschodzie, musiałem przejśćinicjację. Musiałem  albo  zabić Żyda, albo zniszczyć syryjską infrastruktórę. Musiałem udowodnić ponad  wszelką wątpilwość, że byłem wart. Wielu studentów, nastolatków, chce  zginąć jako męczennik, podkładać bomby.  Zglaszaja  się tak wielu chętnych, że dla wszystkich nie wystarczyłoby bomb.  Aby  wziąść udział w takiej misji, aby cię wybrali, musisz być naprawdę dobry. Musisz  być wystarczająco brutalny. Uczestniczyć  w każdej demonstracji w swojej wiosce. Musisz pokazać,  że jesteś wart dużej akcji. Zrobiłem to, o czym już mówiłem, więc ludzie wiedzieli, ile jestem wart. Byłem w więzieniu, więc, oczywiście, przyjęli mnie. Pamiętam  Mahometa Al-Mugrabiego.  Byłdumny z tego, że podłożył 15 bomb, i zabił wielu Izraelczyków.  Zostałwykupiony z więzienia przez żydowskiego prawnika. Wrócił do siebie. Więc znajdujesz speca od bomb i mówisz że chcesz się przyłączyć. “Chcę zrobićswoją pierwszą męczeńską akcję, podłożyć bombę, cokolwiek.”  Potrzebne są kontakty, więc je znalazłem. W Jeruzalem na ul. Bab-El-Wad spotkałem się z człowiekiem, który zrobił     dla mnie bombę zegarową,  ukrytą w bohenku chleba. Musiałem ją przemycić przy pomocy Wakf. Wakf to policja islamska,  utworzona przez rząd, w celu pilnowania świętych miast. Wiedzieli, że przemycam ładunek wybuchowy, mogłem bezpiecznie przejśćprzez posterunki. Dostarczyłem ładunek z Jezuralem, do Banku Leumi Izrael, w Betlejem. Miałem go podłożyć dokładnie o 18:00. Za pięc 18:00 zobaczyłem arabskie dziecko biegające obok, a nie chciałem zabićżadnego Araba. Zdecydowałem więc, że podłożę  ładunek na dachu. O 18:00 nastąpiła eksplozja. Spojrzałem za siebie i zobaczyłem gęsty czarny dym unoszący się z nad budynku. Zacząłem biec. W tym momencie po raz pierwszy dotarła do mnie realność zabijania. Pomyślałem “ludzie umarli”. Pamiętam, że nie spałem przez 3 dni, cały czas myśląc o tym, że kogośzabiłem. Nawet terrorysta ma przebłyski zrozumienia, że zabija, lub że zginie. Można to wyczuć. W Izraelu rozpoznaje się zamachowców-samobojców patrząc im w oczy. Ich oczy są szklane, pocą się, są nieuważni, ponieważ myślą, że już odchodzą. To realność tego, że zaraz umrzesz. Wiele razy byłem w sytuacji, kiedy myślałem, że zginę. Np. Gdy rzucaliśmy kamieniami w Izraelczyków, a oni do nas strzelali. Stałem oko w oko ze śmiercią. Gdy myślisz, że umrzesz, toczy się w tobie walka pomiędzy zasadami islamu, a prawdą, że chcesz żyć. W pewnym momencie coś musi zwyciężyć, i islamski fundamentalista  zawsze wybierze śmierć, wybierze samobójstwo. Moj kuzyn zginął     w ten sposób na ulicy Ben Yehuda, zostałzabity. Znam wielu, których krewni zginęli walcząc z Izraelitami. Kiedy teraz na to patrzę, myślę: Jaka szkoda tych zmarnowanych żyć!

Robert Spencer:    
Islam uważa, że jego misją jest narzucenie całemu światu prawa Allaha. Ale jest to co innego, niż narzucanie religii. Muzułmanie często z oburzeniem zaprzeczają, jakoby islam był rozpowszechniany mieczem, czy że ktokolwiek był zmuszany do nawrócenia się na islam. Oczywiście, wymuszanie nawrócen jest stałym piętnem na historii islamu, choć technicznie jest to zabronione przez islamskie prawo. Ideą islamu jest wywołanie wojny, która doprowadzi do hegemonii islamskiego prawa.  Nie wszyscy muszą sięnawrócić, lecz ci, którzy odmówia, będą ludźmi drugiej kategorii. Nie będą mogli żyć w społeczeństwie na równi z muzułmanami. Powinnością wszystkich muzułmanów, jest walka o taki kształt społeczeństwa.

Bat Ye´or:   
Dla muzułmanów dżihad jest wojną, która ma wyzwolić niewiernych z ich bezbożności. Jest daniem przywileju przejścia na islam i porzucenia swych fałszywych wierzeń Dżihad jest więc postrzegany jako przysługa, szansa dla niewiernych, aby zmienili się i nawrócili na prawdziwą religię-islam.

Koran 8:67
Nie jest odpowiednie dla Proroka, aby brał jeńców i uwalniał ich za okup, dopóki niedokona wielkiej rzezi wsród swych wrogów na świecie. Pragnienie dóbr tego świata pieniędzy z okupu, a Allah pragnie dla was życia ostatecznego. Allah jest  wszemogący, wszechwiedzący.

Walid Shoebat:          
Wg muzułmanskiego myślenia, wg szariatu świat jest podzielony na dwa terytoria: Dar al-Islam i Dar al-Harb. Terytorium Islamu i Terytorium Wojny. Cały świat dzieli sie na te dwie strefy. Jesli nie jesteś muzułmaniniem, jesteśna Terytorium Wojny. Na Zachodzie zwolennicy islamu powiedzieliby: to nie tak, to jest Terytorium Pokoju i Terytorium Islamu. Ale jeśli spojrzycie na hadisy, na prawoznastwo na Śr. Wsch.-nauczają własnie tego.

Retransmisja z muzułmańskiego programu telewizyjnego:
Mam syna. Przygotowuję go do męczeństwa, własnego lub mojego. Mówię mu, że Allah stworzył wielki raj, w którym są rzeczy, jakich oko nie widziało i ucho nie słyszało. Rzeczy, których człowiek sobie nawet nie wyobraża. Pyta mnie: “Jeśli przeprowadzę akcję i wysadzęsię, czy Allah da mi samochód, strzelbę, zabawki?” A ja mu odpowiadam: dostaniesz wszystko, o co poprosisz.
-Czy naprawdę rozmawiasz w ten sposób z synem?
-Tak, naprawdę.
-Teraz weźmy mikrofon, będziemy zadawać pytanie: Co odpowiedzieć dziecku, które pyta: Gdzie jest mój ojciec, mama?-po tym, jak jedno lub oboje przeprowadzili męczeńską akcję?
Odpowiem krótko: kiedy Said zginął męczeńską śmierciąpowiedzieliśmy, że jest męczennikiem. Nie myślcie, że ci, którzy giną w imię Allaha są martwi, ponieważ żyją, dzięki swemu Bogu. ---Przekonaliśmy dzieci, kiedy pokazywali to w telewizji, chyba na kanale Abu Dhabi, albo gdzie indziej. Powiedzieliśmy im: “Chcemy poświecić czwórkę naszych dzieci.” A najmniejsze, piąte zapytało: “A czemu ja nie mogę?”  Chcę być męczenikiem w imię Allaha i zabićŻydów i niewiernych, którzy czczą innych bogów poza Allahem i jego prorokiem i wyznają religię, na które Allah nie pozwolił, i o których nie wspomniano w Koranie.
 -Mam 12 lat i znam Koran na pamięć, niech Allah was chroni i uczyni z was bojowników dzihadu na chwałę Allaha.

Bat Ye´or:   
Populacja niewiernych postrzega tę wojnę jako ludobojczą. Tak, jak i jest opisana w muzułmańskich historiach o dzihadzie i w niezwykle licznychźródłach chrzescijańskich. Ta wojna była prowadzona z wielką zajadłością. Całe miasta poszły na rzeź, całe populacje stawały się niewolnikami lub były masakrowane. Faktycznie były dwie wielkie fale dżihadu, arabskie fale, które zaczęły się w VII w.n.e. W przeciągu jednego stulecia zislamizowano olbrzymie terytoria, głównie chrzescijańskie, od Portugalii do Armenii. (Bitwa pod Poitiers, 732 AD powstrzymanie szturmu muzułman). Zislamizowano teżPersję, która byla głównie Zaratrustriańska, po za Irakiem, który byłchrzescijański na północy, i żydowsko-chrzescijański na południu. Drugą falęislamizacji rozpoczęły plemiona tureckie w XI w. Cały obszar wschodniej Europy, Grecja, Anatolia (teraz Turcja), która wtedy była siedzibąchrzescijańskiego cesarstwa bizantyjskiego, Serbia, Bulgaria, Rumunia, były przyłączone do Dar al-Islam, czyli ziemi islamu. (Bitwa pod Wiedniem, 1683 powstrzymanie szturmu muzułman). Wszystkie te kraje śródziemnomorskie, które od wieków były chrześcijańskie, stały się częścią imperium islamskiego. Fala turecka trawała od XI, aż do XVII, wieku. Fala turecka trawała od XI, ażdo XVII wieku, kiedy Turecka armia została zatrzymana u bram Wiednia w 1683. 

Serge Tritkovic:        
Obecnie, krucjaty są oceniane przez muzułman podobnie jak większość zachodnich uczelni i elit.  Twierdzą, że krucjaty to agresywne wojny, prowadzone   przez chrzescijańską  Europę  przeciw, pokojowym muzułmanom.  Cóż, po pierwsze należałoby zadać pytanie, co ci muzułmanie robili na Świetej Ziemi? Mahomet  i jego następcy prowadzili serię wojen zaborczych. Podczas ataku w latach 40-tych VII wieku, podbili Ziemię Świętą: Palestynę i Izrael. Kiedy Seldzuk Turek  uniemożliwił chrzescijanom pielgrzymki do Ziemi Świętej, do Jeruzalem, kiedy pielgrzymi przestali być bezpieczni, chrzescijanie nie tylko zaczęli odbijać ziemie, które wcześniej należały do nich, ale rownież, co jest dość zrozumiałe, chronili swoje święte miejsca. W tym   przypadku wojna   obronna  była  faktycznie wojną zaborczą.  Muzułmanie są zobowiazani do rozpowszechniania Islamu a szczególnie tereny, które raz były islamskie, muszą być odbite.  Dżihad  jest  dobrą  nazwą dla tego rodzaju wojny. Muzułmanie nigdy nie zaakceptowali krzyżowców w Antiochi czy Jeruzalem, gdyż  wcześniej były one Dar al-Islam, a teraz stały sie Dar al-Harab. Jest to stały aspekt konfliktu izraelsko-palestyńskiego, z którego większość  ludzi Zachodu nie zadaje sobie sprawy. Dokładnie te same powody, które popchnęły do walki z krzyżowcami Saladyna i innych, teraz motywują Hamas. W obu  przypadkach, to nie tylko nacjonalistyczne pragnienia Arabów, aby wypędzić  Europejczyków i Żydów, to również koraniczne zobowiązanie dobrego muzułmanina, by ziemia, która raz była islamska, taka pozostała.

Robert Spencer:    
11.09.1683  oblężenie Wiednia zostało przerwane.  Był to szczytowy  moment ekspansji islamskiego dżihadu w Europie. Po tym islam zaczął chylić się ku upadkowi, islamski świat został skolonizowany i drastycznie osłabiony. Jest bardzo prawdopodobne, wg. mnie prawie pewne, że Osama bin Laden wybral 11.09.2001, aby zasygnalizować, że islamski świat podnosi się z upadku i dżihadziści wracają, aby podjąć walkę, którą przegrali pod Wiedniem w 1683r.

Serge Tritkovic:      
Jeśli spojrzymy dziś na płyty tektoniczne pomiędzy światem islamskim, a nie-islamskim, zobaczymy interesujące zjawisko: Nawet bardzo różne muzułmańskie społeczności, które nie mają ze sobą cywilizacyjnych powiązań, mają cechę wspólną: Tendencję do konfliktów z sąsiadami. Spójrzmy na skrajne południowe terytorium Islamu, Wschodni Timor, gdzie indonezyjscy muzułmanie wymordowali jedną trzecią ludności tej byłej portugalskiej kolonii, którą stanowili katolicy. Na południowe Filipiny, gdzie wybuchła krwawa rebelia muzułmańska, która od lat raz przygasa, raz wzmaga się. A w samej Indonezji mamy konflikt na archipelagu malajskim, gdzie osaczona ludność chrzescijańska jest zagrożona całkowitą zagładą. Ruchy islamskie są też bardzo silne w Tajlandii i w Chinach, w regionie Xinjiang. Historia subkontynentu indyjskiego jest naprawdę tragiczna. Wśredniowieczu miał tu miejsce prawdziwy holocaust hindusów.Na Zachodzie jest to mało znany fakt z historii islamu, ale zostawił głęboką, dramatycznąbliznę na mieszkańcach regionu Kaszmir, gdzie się to wydarzyło i nadal, w ukryciu, się dzieje. W Afryce, w Sudanie wciąż toczy się wojna, która w końcu zainteresowała zachodnie rządy. Trwa ona od 20 lat i nie możliwe jest policzenie, jak wiele życia pochłonęła, ale napewno są to setki tysięcy. W Nigerii sytuacja jest niestabilna, trwa konflikt między stanami środkowymi, a północnymi, które naciskają na rząd, aby wprowadził prawo szariatu jako obowiązujące. W Mauretanii muzułmanie ciągle walczą z nie-muzułmańskim południem. Konflikty są również na Kaukazie, w Czeczenii. W samej Europie jest konflikt w byłej Jugosławii, pomiędzy bośniackimi muzułmanami, a Serbami i Chorwatami. Pomiędzy Albańczykami, a Serbami, Albańczykami, a Mecedończykami, i prawdopodobnie niedługo będziemy mieli konflikt pomiędzy Albańczykami, Grekami. Jeśli wyeleminujemy te konflikty, jeśli odejmiemy z naszego równania Czeczenię, Bałkany, Sudan,… świat jest całkiem spokojnym miejscem!  Jeśli odejmiemy od terrorystycznych działań z ostatnich 5 lat ataki przeprowadzone przez muzułman, zdamy sobie sprawę,że wojna i terroryzm nie są konieczne, że terroryzm nie jest zbyt dużym problemem.

Robert Spencer:    
Islam jest religią i systemem politycznym, które nakazują walkę z niewiernymi, dopóki się nie nawrócą lub nie poddadzą. Jest to usprawiedliwienie, którego często używają terroryści. Opiera się ono na jądrze islamskiej tradycji. Trudno byłoby umiarkowanemu, pokojowemu muzułmanowi stanąć naprzeciw islamskiej społeczności, i powiedzieć, że nie jest to częścią islamu. Jeśli tak mówią, to albo świadomie wprowadzają ludzi Zachodu w błąd co do znaczenia islamskiej doktryny “tagyyia”, albo sami nie wiedzą dokladnie, czego naucza islam.

Abdullah Al-Araby:   
Kłamstwo, generalnie, jest zabronione w islamie, ale w przeciwieństwie do innych religii są pewne sytuacje, kiedy muzułmanin może kłamać, kiedy jest to akceptowane, a nawet zalecane. Nazywa się to “al-taqyyia”. “Al-taqyyia” oznacza zapobiegać. Muzułmanin może więc kłamać, aby zapobiec szkodzie własnej, lub islamu.

Robert Spencer:   
Jeśli ktoś jest pod presją, może kłamać, aby ochronić religię. Tego naucza Koran roz.3 w.28, i roz.16 w.106.
Abdullah Al-Araby:   starszy pan.
Są sytuacje, kiedy muzułmanin może kłamać: dla sprawy islamu, dla zachowania pokoju w rodzinie – może więc okłamywać żonę. Może okłamywać  innego muzułmanina, aby zachować  spokuj w społeczności. Sam Mahomet rozkazał ludziom skłamać. Kiedy każą swoim ludziom zabićkogoś, powiedzieli: “Nie będziemy mogli go zabić, jeśli go nie okłamiemy.” Odpowiedział: “W porzadku, okłamcie go.”

Serge Tritkovic:       
Zachodni rzecznicy islamu wiedzą, jak grać. Jak przedstawić swoje opinie w sposób akceptowany przez główny nurt społeczeństwa, aby wydawały się rozsądne i sprawiedliwe. Będą apelować do demokratycznych instytucji i praw człowieka, jednocześnie wiedząc,że jeśli tylko zdobędą taką władzę, zamkną te instytucje, i odmówią tych praw innym.

Walid Shoebat:        
Kiedy pracowałem jako tłumacz w koledżu w Chicago, został założony fundusz wspierający dżihad, PE, (Front Wyzwolenia Palestyny), tłumaczyliśmy ogłoszenia i ulotki, które rozdawaliśmy i wieszaliśmy naścianach koledżu. W wersji arabskiej, chodziło głównie o fakty: “Przyprowadzcie pzryjaciół, zbieramy fundusze dla braci w dzihadzie walczących z Izraelem w Libanie…Natomiast tłumaczenie angielskie standardowo brzmiało: “Organizujemy wieczorek kultury Środkowego Wschodu. Zapraszamy! Będzie jagnięcina i baklawa.”  Zachód nie rozumie, ze podczas naszych sptkań  mówimy co innego, lecz kiedy ludzie Zachodu wkraczają na scenę, zmieniamy sposób rozmowy, taka by pasowała do zachodniej mentalności.  Podam przykład: Podczas I wojny w Zatoce Perskiej pracowałem dla amerykańskiej firmy. Wszyscy gromadzili się wokółtelewizora. Kiedy pocisk SCDU spadł na Riyadh, czy gdzieś tam, wszyscy byli załamani i nieszczęśliwi, bo pocisk trafił w obóz amerykański. Stałem między nimi i mówiłem  ”Och to takie straszne…Och okropne! Tak mi przykro, że straciliście ludzi!” Ale kiedy wracałem z pracy do domu, sfrustrowany, że nie mogę okazać, co naprawdę czuję, otwierałem okno na autostradzie i krzyczałem na całe gardło: “Allah Akbar”, Allah jest wielki! “Allah Akbar!” – to własnie jest okrzyk, kiedy wróg jest zabijany, kiedy wygrywasz. Więc jeśli dzień był zwycięski dla Iraku, kiedy stracili pocisk, krzyczałem “Allah Akbar!” na autostradzie. Wiedziałem, ze nikt mnie nie usłyszy.  W budynku, w którym mieszkałem, mieszkali Arabowie zeŚrodkowego Wsch., zbieraliśmy się w moim mieszkaniu i oglądaliśmy doniesienia wojenne. Chwaliliśmy Allaha, za każdym razem, kiedy udało sięzabić Amerykanów. Ale kiedy byliśmy w ich towarzystwie, udawaliśmy zupełnie innych.  Wśród nich grasz zupełnie inny scenariusz. Zachowujesz się, jakbyś był po ich stronie. To wszystko jest ukryte za fasadą, schowane. Muzułmańscy fundamentaliści zachowują się zupełnie inaczej, kiedy publicznie propagują dżihad…

Bat Ye´or:  
Prorokiem nowej wersji islamu, jako “religii pokoju i tolerancji” jest Edward Said, który rozpowszechnił na uniwersytetach islamską wizję pokoju. Wg. Niej cała historia ucisku i dżihadu nie istnieje.

Serge Tritkovic:        
Edward Said, w swojej książce “Orientalizm” twierdzi, że krytyka islamskiego świata przez Zachód to rasizm i imperializm. Takie opinie rozpowszechniane są z powodów politycznych, aby przyzwyczaić ludzi do myślenia, że muzułmanie zostaną na dobre tu, w USA, i nie należy kwestionować ich lojalności dla świeckiego ustroju zach. Społeczeństw w USA i w Europie. Że nie należy kwestionować historii i polityki islamu,ponieważ islam jest religią pokoju. Ta fikcja została tak rozpowszechniona, że publiczna dyskusja na ten temat w Ameryce stała się niemożliwa. Ktokolwiek ją kwestionuje, natychmiast jest nazywany rasistą, szerzycielem nienawiści, bigotem. To bardzo skuteczne w kraju, w którym rasizm jest grzechem głównym. Wycisza każdą debatę o ciągłym przywiązaniu muzułmanów emigrantów do praw szariatu, i ich zamiarach co do świeckiego ustroju, w którym teraz żyją. 
 
“Wierzymy, że prawdziwy islam to religia pokoju”

Abdullah Al-Araby:   
Musimy wiedzieć, że islam to coś więcej, niż religia. Idea, że islam jest duchową religią jak chrzescijaństwo, jest zupełnie błędna.

Serge Tritkovic:       
Byloby błędem określać islam tylko i jedynie jako religię. Już od początku, od czasu Mahometa, był to projekt geopolityczny i system rządów, czy polityczna ideologia.

Robert Spencer:   
Islam od początku był zarówno religią jak i systemem rządów. Np. islamski kalendarz nie datuje roku 1-go od mometu, kiedy Mahomet się urodził, czy kiedy pierwszy raz objawił mu się Bóg – jak mogliby się spodziewać  ludzie Zachodu, ale od mometu, kiedy Mahomet został dowódcą armii i zarządcą Medyny. To jest początek ich kalendarza, ponieważ w ich myśleniu, islam jest politycznym i społecznym systemem, tak samo jak indywidualna wiara.

Serge Tritkovic:     
W islamie podział na władze świeckie i religijne jest niemożliwy i heretycki. Kompletne połączenie wszelkich aspektów ludzkiej aktywności, polityki i prawa daje nam jedynie kalifat – właśnie zorganizowane państwo, które zadowala Allaha.

Abdullah Al-Araby:  
Kiedy na zachodzie myślimy o religii – czy jest to islam, chrzescjiaństwo, judaizm czy hinduizm – wszytkie te “izmy” świata, odbieramy jako coś, co jest osobiste. Buddysta pójdzie do światyni i będzie spokojnie czcił, czy co on tam robi…medytował, kontemplował, Żyd pójdzie do synagogi i zrobi swoje dobre działania, Muzułmanin pójdzie do meczetu, da “zakat” (jałmużnę), albo pójdzie na pielgrzymkę do Mekki, chrzescijanin pójdzie do kościoła w niedzielę…  -myślimy, że religia to jest osobista sprawa. Ludzie myślą, że islam jest jak inne religie – i to jest pierwszy bląd.  Islam nie jest religią  osobistego użytku.  Islam  to “sharia” Allaha. Islam jest formą władzy nad światem. Po pierwsze! …Dopiero potem ma zastosowanie osobiste. Nie  chodzi tylko o to jak się modlisz i czy się modlisz w stronę Mekki. Ważne też jest jak się    ubierasz,  czy się ubierasz zgodnie z kulturą arabską, czy mówisz po arabsku. Nie pójdziesz do nieba, jeśli nie będziesz się modlić po arabsku.  Nie  możesz czytać Koranu po angielsku i spodziewać się, że będzie to dobry uczynek.  Czytasz   Koran  po rarabsku. To imperialistyczny system, w którym każdy musi mówić po arabsku, mysleć po arabsku, praktykować religię po arabsku. To forma prawa – prawo mówi, nie tylko co jeść, ale rownież jak się żenić, jaki mieć stosunek do władzy, jaki mieć stosunek do
wojska, jaki mieć stosunek do dzieci, jaki mieć stosunek do kobiet! Islam obejmuje każdy aspekt twojego życia. Wszystko jest islamem. 

Robert Spencer:    
Islamski szariat, islamskie rządy w żaden sposób nie dadzą się połączyć z zachodnim rozumieniem prawa człowieka i wolności sumienia. Tradycyjny islam zabrania komukolwiek odejścia od islamu. Nie ma takiej drogi. Zabrania się też muzułmanom i nie – muzułmanom życia na równi.  Uprawnia gorszy społeczny status nie – muzułman, zabraniając im władzy nad muzułmanami i wykonywania pewnych prac. W historii zabraniał budowania i remontowania świątyń  Żydom i chrześcijanom, skazując te społeczności na nieuchronny upadek.

Koran 5:51
O wy, którzy wierzycie! Nie bierzcie Żydów i chrzescijan na “auliya” (przyjaciół, opiekunów, pomocników itp.) Oni sa przyjaciółmi jedni dla drugich. A ten z was, kto bierze ich za przyjaciół, sam jest jednym z nich.

Serge Tritkovic:  
Nie – muzułmanin, żyjący w społeczeństwie muzułman, nie ma możliwości odwołania się do innego prawa, niż szariat. Powinien mu się poddać, i jeśli bedzie uległy i zaakceptuje swoją pozycję dhimmi, będzie chroniony. Chroniona osoba, to taka, która akceptuje nakazy muzułmanskich panów.       

Walid Shoebat:         
W Hadisie Mahomet mówi jasno: “Rozkazano mi walczyć, dopóki każdy człowiek nie powie, że nie ma Boga nad Allahem, a Mahomet jest jego prorokiem.”  W ten sposób islam rozpowszechnił się w płn. Afryce, w Indonezji, na Środkowym Wschodzie. Ani Syria nie była państwem islamskim, ani Liban, nawet w Arabii Saudyjskiej była różnorodność. W całym Środkowym Wschodzie islam został rozpowszechniony mieczem. Dlatego nie zobaczycie żadnej synagogi w Arabii Saudyjskiej. Żadnego kościoła. Chrześcijaństwo własciwie tam nie istnieje. Muzułmanie przejęli nawet moją wioskę, Betlejem. Zostało tam już tylko 20% chrześcijan. W Libanie chrześcijanie masowo przeprowadzaja się. Hezbollah jest tam bardzo aktywny. Libańczycy to był chrześcijański naród. Teraz nagle cały jest zislamizowany. Islam idzie do przodu.

Publiczna demonstracja:
Media, bądźcie odpowiedzialne! Nie będziemy tolerować uprzedzeń! Islam to nie terroryzm! Żyjcie zgodnie z prawami Koranu! Żyjcie zgodnie ze Świętym Koranem! Nie ma Boga oprócz Allaha! Mahomet jest jego wysłannikiem! Zjednoczeni muzułmanie są wszędzie! Zjednoczeni muzułmanie są wszędzie!

Robert Spencer:    
Muzułmanie przyjeżdżający do USA i Europy z przekonaniem, że szariat jest prawem Allaha, postrzegają naszą wolność wyznania,fakt, że nie – muzułmanie mają władzę, że tworzą prawo nie opatre na prawie Allaha, ale na bazie porozumienia i głosowania, jako manifestacje ”dżahilijji”, czyli niewiary, przed – islamskiego okresu ignorancji. Tak określany jest czas w historii każdego narodu, zanim stanie się muzułmański. W Pakistanie, czy Iranie okres przed- islamskiej historii nazywa sie dżahilijja. W tym momencie postrzegają USA czy Europę, jako będące w okresie dżahilijji. Wielu przyjeżdżających tu muzułman będzie starać ustanowić państwo islamskie, gdyż uważają, że państwo świeckie i rządy wybrane drogą głosowania, nie
mają uzasadnienia. Nie ma głosowania na temat praw Allaha, po prostu robisz to, co Bóg mówi.
 
Publiczna demonstracja:
Allaha nie można pokonać, o Ameryko! Islam zdominuje świat! Ci, którzy dziś profanują, jutro staną przed armią Allaha! Dzihad! Dzihad! Dzihad!...Już czas…już czas, aby Zachód zrozumiał: Islam jest Prawdą! Jest tylko kwestią czasu, kiedy będzie wprowadzony! Gigant islamu, gigant islamskiego państwa znowu powstanie! Stanie się faktem! Będzie realny i prawdziwy! Spójrzcie na muzułman w Egipcie, oni walczą o islamskie państwo. Spójrzcie na Irak, na Afganistan, na Pakistan,…nawet na Europę! Ludzie podążają za Bogiem. To tylko kwestią czasu, kiedy wprowadzimy szariat i wszyscy muzułmanie zostaną zjednoczeni!

Robert Spencer:   
Najważniejsze, co Zachód musi wiedzieć na temat islamu, to fakt, że islam ma charakter polityczny. Nie jest po prostu religią. Jest religią lub systemem wierzeń, który uprawnia do walki z niewiernymi, w celu ustanowienia modelu społeczeństwa, całkowicie innego, niż zachodni. Amerykanie i Europejczycy muszą to wiedzieć, ponieważ muzułmanie przyjeżdżają do ich krajów z taka wiarą i wolą działania. Jest to motywacja współczesnych terrorystów, i taki jest cel milionów muzułmanów w USA i naświcie.  Musimy o tym wiedzieć, aby móc się chronić. Niestety, z powodu poprawności politycznej, mediów i ogólnej niechęci rządu, aby zmierzyć się ze źródłami islamskiego terroryzmu, te fakty nie są powszechnie znane.

Walid Shoebat:          
Islamscy fundamentaliści są w Ameryce uśpieni – to dobre określenie…Dobrym przykładem jest historia Saladyna, który jest wielkim bohaterem islamu. Saladyn był tym, który pokonał krzyżowców. Pomiędzy Saladynem, a krzyżowcami miał zostać zawarty traktat. Arabski negocjator przyszedł do Saladyna, mówiąc: “Koran mówi: jeśli ustąpią w pokoju, ustąpmy i my. – Co oznacza, że jeśli wróg chce zawrzeć pokój, powinniście go zawrzeć !  Oto wers  z Koranu!” Na to Saladyn dał wspaniałą odpowiedź: “Jestes Arabem, a ja Kurdem powinieneś znać Koran lepiej. Nie zapominaj, że Koran mówi też: Czemu mielibyśmy zawrzeć  pokój, jeśli jesteśmy silniejsi? Oba te wersety są w Koranie. Zgadzasz się na zawarcie pokoju, kiedy jesteś słabszą stroną.  To jest  znaczenie  terminu “hunda”. Traktat  pokojowy, ugaszenie ognia. W Iraku al-Sadr poprosił o hunde, gdy wiedział, że nie pokona USA. Hunda pojawia się zawsze, kiedy wróg jest silniejszy od ciebie. Ale jak tylko nabierzesz siły nie potrzebujesz już pokoju. Dlatego islam na zachodzie nosi maskę religii pokoju; czeka, kiedy będzie więcej muzułmańskich emigrantów, kiedy zwiększy swą liczebność, siłę polityczną. A kiedy już tak się stanie, uważajcie…Zobaczycie prawdziwą twarz islamskiego fundamentalizmu. Tu, w  Ameryce.

Robert Spencer:   
Niestety, ale z dżihadzistą się nie negocjuje. Nie ma układów. Islamskie prawo mówi o tym jasno, i to był kolejny przyład. Musimy potraktować islam poważnie. Islamskie prawo nie pozwala na traktaty pokojowe. Nie pozwala na negocjacje pomiędzy krajami muzułmańskimi, a nie muzułmańskimi. Pozwala jedynie na 10-letni okres hudny, powszechnie tłumaczonej jako “rozejm”, aby islamskie siły miały czas się wzmocnić. To nie jest taki pokój, jaki znamy. To nie jest zakończenie stanu wojny. To tylko tymczasowa przerwa w walce, która wg. Dżihadzistów trwa już 14 wieków, i może trwać 14 kolejnych.

Koran 47:4
Kiedy więc spotkacie (w dżihadzie, w walce w sprawie Allaha) niewiernych, tnijcie ich karki, aż zabijecie i ranicie wielu. Wtedy mocno zaciśnijcie na nich pęta, weźcie ich w niewolę. Lecz (Allah nakazuje dżihad przeciw niewiernym, dopóki nie nawrócą się na islam (tzn. Zostaną zbawieni od kary ognia piekielnego) lub choć oddadzą się pod waszą ochronę) Gdyby była taka wola Allaha, zemściłby się na nich sam, ukarał ich bez was. Lecz pozwolił wam walczyć, bo chciał doświadczyć jednych przez drugich. A co do tych, którzy zostaną zabici na drodze Boga, to ich uczynki nie bedą daremne.

Serge Tritkovic:  
Wg. Islamu świat dzieli się na Dom Islamu, gdzie panuje islamski porządek, a Allah jest najwyzszą władzą, i Dom Wojny, czyli resztę świata. Ta dychotomia przypomina inne totalitaryzmy, na czele z komunizmem. Zarówno komunizm jak i islam poszukują końca historii. Nastanie on, kiedy planeta będzie Dar-al Islam, czy kiedy rewolucja proletariat na całym świecie odda władzę w ręce klasy pracującej i nastanie koniec państw, pięniędzy i ucisku klasowego. W obu przypadkach możliwy jest okresowy rozejm, w czasie którego można prowadzić pokojową koegzystencję. Ale jest to posunięcie taktyczne, a nie ostateczne rozwiązanie.

Robert Spencer:    
Jeśli uważamy, że zmiana naszej polityki w stosunku do Izraela, do Iraku, lub innego kraju, obalenie reżimu Mossadega w Iranie w 1953r., czy inne rzeczy coś by zmieniły, jesteśmy w dużym błędzie. Leży on w nierozumieniu motywacji i celów dżihadzistów. Ten konflikt nie powstał w chwili powstania państwa Izrael, ani kiedy armia USA weszła do Iraku. Światowy dżihad trwa bez większej przerwy od VII wieku…Jego aktywność słabła jedynie w okresach, kiedy świat islamu był za słaby, by walczyć.

Bat Ye´or:   
Pytanie, które musimy sobie teraz zadać brzmi: Czy wolimy zachować nasze judeo-chrześcijańskie wartości i naszą własną cywilizację, czy wybieramy ucisk i poddanie (dhimmi)-wielkie poddanie się Europy. Obejmie  to całą Europę. Może nie Amerykę, ale Ameryka zostanie odizolowana, od zislamizowanej, dhimmi-Europy z powodów geopolitycznych. Te problemy powinny być rozważone przez samych Europejczyków. Czy wybierają swą tożsamość i wolność, czy wybierają poddanie się i ucisk? To samo dotyczy Amerykanów.

Serge Tritkovic:  
Aby obronić się przed atakiem globalnego dżihadu, który niewątpliwie nadejdzie w tym stuleciu, Zachód musi określić: Co jest geograficzną i kulturową przestrzenią, która chce ochronić i w imię czego? Walka w imię neutralnej, letniej ideologii wielokulturowości jest niemożliwa. Wielokulturowość i post-modernistyczny liberalizm nie są warte, żeby za nie umierać. Nie zainspirują ludzi do zrobienia tego, co ich przodkowie pod Poitiers i pod Wiedniem w 1683. Przewaga, którą ma dżihad polega na przekonaniu milionów ludzi, że nie tylko szerzą wiarę, ale też poprawiają własny los kosztem niewiernych – najpierw poprzez imigrację, a potem, jeśli trzeba, innymi sposobami.

Walid Shoebat:          
Zachód musi zrozumieć, że islam ma potencjał by zastąpić pułapki, z których już udało nam się wyzwolić: nazizm i komunizm. Tak jak nazizm i komunizm, islamizm nie ma szacunku dla granic państwowych, a ideologia polega na rozrzerzeniu swojego sposobu myślenia i życia na cały świat. Tego naucza się na Środkowym Wschodzie. O tym mówi cały system prawny w al-Azhar, w Arabii Saudyjskiej i w całym muzułmańskim świecie. Islam będzie prowadził podboje, dopóki nie zatriumfuje, dopóki każdy człowiek na świecie nie będzie mówił: ”Nie ma Boga oprócz Allaha, a Mahomet jest Jego Prorokiem”.

Piątkowe nabożeństwo, Meczet Abd Al-Qader Al-Kilian Bagdad, Irak, Piątek 14, 2003:
Radzę wam Ameryko, Brytanio, i wam, o których Allah mówił: Gniew Allaha spadnie na was, Żydzi synowie małp i świń! Nie ma takiego konfliktu na ziemi którego nie spowodowalibyście. Gdziekolwiek rozniecili ogień konfliktu, Allah go ugasil! Niech Allah ugasza wasze światła i ognie! Ale my, my jesteśmy ludźmi, których Allah wybrał, chciał i
uczynił nas silnymi aby urwać wam głowy, które wznosily się w aktach tyranii i arogancji! My będziemy tymi, którzy je urwą, jesli taka jest wola Allaha!

Serge Tritkovic:
Musimy się zmierzyć otwarcie i wprost z tym osobliwym charakterem islamu. W przeciwieństwie do innych, mówię o tym, choć wiem, że obrażę niektórych ludzi Zachodu, ale nie Hindusów, nie konfucjan, nie animistów z Afryki Saharyjskiej. Muzułmanie mają nieodłączną tendencję do nawracania reszty świata. Nie tylko na swoją religię, lecz także na sposób wyglądania, na swoje prawo i system moralny. Nie przyznają się do tego, dopóki będą mniejszością w krajach, do których wyemigrowali. Ale w historii zdażyło sie już tyle razy: jak tylko będą na tyle liczni, aby narzucić swoją wolę, zrobią to.

Piątkowe nabożeństwo, Meczet Abd Al-Qader Al-Kilian Bagdad, Irak, Piątek 14, 2003:
Dowiedzą się – nie chcę wymieniać stąd nazwisk. Amerykanie i ich prezydent, Brytyjczycy i ich sojusznicy i Syjoniści – zepsute potomstwo tego świata! Allahu Akbar! Jeśli Allah nam pozwoli, o, narodzie Mahometa, nawet kamień będzie mówił: Oh, Mahomecie chowa się zą mną Żyd! Choć i obetnij mu ręce! Obetnij mu głowę! Dla Allaha obetnijmy ją! O Żydzi, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Dżihad w imię Allaha! Dżihad w imię Allaha! Dżihad w imię Allaha! Zwycięstwo dla Allaha! Zwycięstwo dla Allaha! Allahu Akbar! Wierzący muzułmanie zatriumfują! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Wierzący muzułmanie zatriumfują!

Serge Tritkovic:  
Cuda się zdarzają. Nie wiem, czy będzie to kolejny, może jeszcze gorszy atak terrorystyczny, który zadziała jak katalizator, czy dojdzie do geopolitycznej konfrontacji ze Śr. Wschodem, np. Izrael będzie poważnie zagrożony, ale mam nadzieję i ufam, że wstrząśnie to umysłami i sercami ludzi Zachodu, i obudzi świadomośc, że muszą coś zrobić, aby się z nimi liczono.  

Dla niniejszej sprawy nie bez znaczenia jest rzeczywisty stan będacy odniesieniem prawdy do władzy Wszechmocnego Boga oraz do Niego Samego, gdyż mylne teorie o Wszechmocnym jedynie przedstawiają jego Osobę w świetle sadysty, tyrana, psychopaty wysługującym się Rodzajem Ludzkim jakby był inwalidą.

Jeżeli kiedykolwiek jest mowa o Wszechmocnym wiele religii przedstawia Go jak wyżej. jednakże należy odnieść  Go jako do stworzyciela wszechświata z niezliczonymi galaktykami z miliardami gwiazd w każdej z galaktyk!
Ktoś taki nie potrzebuje żadnej pomocy w przeprowadzeniu jego woli lub Jego obrony z wykorzystaniem siły militarnej, ponieważ nie istnieje żaden czynnik, który mógłby zatrzymać  jego wolę. Z praktyki oznacza to, że Prawdziwy Bóg winien dokonać własnej obrony przez samego siebie, a nie z wykorzystaniem czynnika ludzkiego aby dowieść, że jest Prawdziwym Bogiem.
Z historii jest wiadomym jak JHWH lub Jehowa albo Jahwe (do dziś specjaliści w sprawie imienia Boga się spierają) dokonywał własnej obrony bez wykorzystania czynnika ludzkiego. Materiał dowodowy to nie tylko relacja historyczna z Biblii ale rownież niechciane odkrycia historyczne i naukowe potwierdzające istnienie Wszechmocnego. Materiały te są dostepne na internecie w portalu “Youtube”, pod hasłem niechciane odkrycia archeologiczne.

Jednakże nie znajdujemy doniesień jakoby Allah dokonał osobiście swojej obrony.
W związku z powyższym jasnym jest, że Prawdziwy Bóg nie potrzebuje ludzkiego czynnika do Jego obrony z wykorzystaniem siły militarnej, ponieważ Prawdziwy Bóg nie oczekuje tego ani nie wymaga od Rodzaju Ludzkiego, ale na Rodzaju Ludzkim ciąży obowiązek rozwijania i wprowadzania w życie Niezbywalnych Praw, a nie obrona Prawdziwego Boga z wykorzystaniem siły militarnej.  
 
 
 
Otrzymuje:
 
 
                       Członkowie Rady Bezpieczeństwa.
 
 
                                                                                  Mariusz Szczodrowski.
 
                                                                                  Piotr Wutkowski. 


 

                                                               ROZDZIAŁ II
        
SPORZĄDZONA SKARGA UŚWIADAMIA DALEKO POSUNIĘTĄ PATOLOGIĘ Z KTÓRĄ W CHWILI OBECNEJ CIĘŻKO JEST WALCZYĆ, GDYŻ IGNORANCJA PRZEDSTAWIONEGO PROBLEMU WYTWORZYŁA OBOWIĄZEK WZBUDZENIA TRYBÓW PRECEDENSOWYCH.   BEZ PRECEDENSOWEGO DZIAŁANIA DOJDZIE DO POGŁĘBIENIA PATOLOGICZNEGO STANU.


                                                  ZAPRASZAM DO ZAPOZNANIA ZE SKARGĄ


EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja 
Skarga na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka 
oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 


I. STRONY 

A. SKARŻĄCY / SKARŻĄCA 
(Należy przedstawić informacje dotyczące skarżącego/skarżącej i ewentualnie jego/jej reprezentanta/reprezentantki) 

1. Nazwisko ......Szczodrowski................................ 
2. Imię (imiona)......Mariusz,  Robert......................
Płeć: mężczyzna/kobieta (podkreślić) 
3. Narodowość ......Polska...................................... 
4. Zawód ...........Górnik.......................................... 
5. Data i miejsce urodzenia ............15 Maja 1972 Słupsk.............................................................. 
6. Stały adres zamieszkania ....(MIEJSCE POBYTU ) Nou Barris, C/ Marie Curie, 20  Barcelona,  Hiszpania 
7. Telefon nr.......675-013-327....................... Fax nr.................................... 
8. Aktualny adres (jeśli inny niż podany w pkt.6) .............................................. 
9. Imię i nazwisko reprezentanta/reprezentantki [1] ........................................ 
10. Zawód reprezentanta/reprezentantki ...................................................... 
11. Adres reprezentanta/reprezentantki ........................................................ 
12. Telefon nr ............................... Fax nr ...............................
 
B. WYSOKA UKŁADAJĄCA SIĘ STRONA (Należy podać nazwę Państwa/Państw, przeciwko któremu/którym skierowana jest skarga)....................... 
13..... HISZPANIA

II. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STANU FAKTYCZNEGO 
(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część II)    
14.......

Przebywanie nielegalnych cudzoziemców w Państwie Hiszpańskim  i umożliwienie stanu ukrycia osób poszukiwanych przez wymiar sprawiedliwości.

III. OŚWIADCZENIE O DOMNIEMANYCH NARUSZENIACH KONWENCJI I/LUB PROTOKOŁÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM 
(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część III) 
 
 15........

Naruszono Art.4 w związku z Art.3 i z Art.14 oraz Art. 5 ust.1 w części "bezpieczeństwa osobistego" Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Również nie bez znaczenia jest stan adekwatności naruszenia trybów wynikających z Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźcy, gdzie jasno wyrażono stanowisko dla nielegalnie przebywających cudzoziemców, którzy ze względu na przyczyny zmuszające ich na nielegalne przybycie i pozostanie lub legalne przybycie i nielegalne pozostanie w obcym kraju zmuszone są w trybie natychmiastowym wypełnić obowiązki urzędowe, aby ich pobyt w świetle prawa nie wzbudzał podejrzenie o przestępstwo ścigane z urzędu. Brak wypełnienia obowiązku ciążącego na cudzoziemcy i brak dopilnowania organów państwa w wypełnieniu obowiązku jest przestępstwem ściganym z urzędu, przeciwko cudzoziemcy za nielegalne przebywanie, oraz przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu nie wywiązującego się z obowiązków służbowych lub przekraczającego swoje uprawnienia. Teraz jedynie pozostaje ustalić, czy brak wywiązania się z obowiązków służbowych lub przekroczenie uprawnień jest wynikiem alfabetyzmu urzędowego, czy z wyniku korzyści osobistych lub materialnych. 

Dla nielegalnie przebywajacych umożliwiona jest pomoc socjalna o charakterze ochrony noclegu w albergach, i tym podtrzymując trwające przestępstwo. Nie twierdzę, że osoby nielegalnie przebywające nie mogą korzystać z podstawowych praw, ale niech wypełnią urzędowy obowiązek zalegalizowania ich, a następnie dopilnowanie podjęcia legalnej pracy o ile nabędą taki status.

Tak ze względu na korzyści finansowe i osobiste doprowadzono do powstania szarej strefy, która wytworzyła w skali państwa przymusowe prace, przez nielegalnie przebywających cudzoziemców, oraz wymuszono na legalnie przebywających podjęcie prac w trybie nielegalnym. W obu przypadkach również doprowadzono w skali państwa do przestępstw skarbowych.

(...). 
ZE WZGLĘDU NA BEZPIECZEŃSTWO TA CZĘŚĆ ZOSTAŁA USUNIĘTA, PONIEWAŻ FUNKCJONARIUSZE PUBLICZNI BAGATELIZUJĄ SPRAWĘ WYMUSZAJĄC PRZESTĘPSTWO ZABÓJSTWA. 
                                                                                                                                                                             
 
 
 
IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ART. 35 PAR. 1 KONWENCJI 
(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część IV. Jeśli jest to konieczne, informacje wymienione w pkt. 16-18 można przedstawić na odrębnej kartce dla każdego zarzutu z osobna) 

16. Ostateczne orzeczenie (data; nazwa sądu lub organu, który wydał orzeczenie; rodzaj orzeczenia)...................................................................... 

17. Inne orzeczenia (proszę je wymienić w porządku chronologicznym podając dla każdego z nich datę, nazwę sądu lub organu, który je wydał, oraz rodzaj orzeczenia)................................................................................. 

18. Czy istnieją lub istniały inne możliwości odwołania się lub skuteczne środki prawne, które nie zostały wykorzystane?

Jeśli tak, proszę wyjaśnić, dlaczego nie zostały wykorzystane.... 

Hiszpania za obowiązek nałożyła na siebie przestrzeganie Konwencji, które w wielu sentencjach nie weszły w codzienne życie państwa. 
Brak wdrożenia nałożonego obowiązku wynika z priorytetu dla przemysłu prywatnego, którego jest tworzenie szarej strefy.
Stan szarej strefy uzyskano drogą korupcyjną funkcjonariuszy publicznych w państwie. 
W obecnym stanie sprawa w charakterze powagi wymusza rozpatrzenie skargi z udziałem Rady Bezpieczeństwa ONZ.


V. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE TEGO, CZEGO DOMAGA SIĘ SKARŻĄCY 
(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część V)

1. W interesie Unii Europejskiej leży sfinansowanie pomocy materialnej oraz fizycznej dla Hiszpanii w celu wydalenia nielegalnych imigrantów, którzy nie spełniają przesłanek zawartych w Art.32 ust.1 i Art.33 ust.1 Konwencji Dotyczącej Statusu Uchodźcy.

2. Zablokowanie granic na wodach terytolialnych Hiszpanii przez sily NATO ale jedynie w celu zachamowania napływu nielegalnych imigrantów.    Zablokowanie to nie może dotyczyć legalnego przewozu lub transportu.

3. Wdrożenie embarg lub skarg przed Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości wobec Państw, które w trybie sabotarzu Unii Europejskiej zalewają nielegalnymi imigrantami.

VI. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA PRZED INNYMI ORGANAMI MIĘDZYNARODOWYMI
(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część VI)

20. Czy przedstawiał Pan/ przedstawiała Pani powyższe zarzuty innym organom międzynarodowym w celu zbadania lub rozstrzygnięcia? Jeśli tak, należy przedstawić wszystkie szczegóły dotyczące takiego postępowania. .......................NIE........................................................................ 

VII. WYKAZ DOKUMENTÓW 
(NALEŻY DOŁĄCZYĆ WYŁĄCZNIE KOPIE DOKUMENTÓW, NIE ORYGINAŁY) 
(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część VII. Należy załączyć kopie wszystkich orzeczeń, o których mowa wyżej w Części IV i VI. Jeśli nie posiada Pan/Pani kopii, należy je wykonać. Jeśli uzyskanie kopii nie jest możliwe, proszę wyjaśnić dlaczego. Żadne dokumenty nie będą Panu/Pani zwrócone) 

21.  NIE
 
 VIII. DEKLARACJA I PODPIS
(Zob. Informacja wyjaśniająca, Część VIII)

22. Niniejszym oświadczam, że informacje podane w niniejszym formularzu skargi, zgodnie z moją wiedza i przekonaniem, są prawdziwe 

Miejsce..Barcelona........................................ 

Data........24.11.2011r......................................... 

                                    
(podpis skarżącego/skarżącej lub reprezentanta/reprezentantki)

                                Mariusz Szczodrowski.


Otrzymują:

STALI CZŁONKOWIE RADY BEZPIECZEŃSTWA

 Chińska Republika Ludowa   political@chinaembassy.org.pl  
 Francja   consulat@ambafrance-pl.org  
 Rosja   embassy@rusemb.pl           
 USA comments@whitehouse.gov 
 Wielka Brytania  warsaw_consularmail@fco.gov.uk

MEDIA

Treśc skargi jest dostępna na stronie:     http://skargatrybunal.jimdo.com/


                                  Mariusz Szczodrowski.

 

KONTAKT

 

Telefon: 675 013 327

E-mail: miotijo@yahoo.pl